Velkommen

NYT HOS FYSIOTEAMET

 

Pia

Kost­vej­led­ning ved Diætist Pia Houmøller

Vil du tabe dig eller måske tage på i vægt? Sænke inf­lam­ma­tio­nen i din krop, for­bedre din for­dø­jelse og opnå et vel­ba­lan­ce­ret blod­suk­ker? Ønsker du bedre effekt af din træ­ning og et større over­skud? Vil du gøre en aktiv ind­sats for at sikre at din krop fun­ge­rer nu og i mange år frem?

Den opti­male kost og gode spi­se­va­ner er essen­tiel og nu kan du få hel­heds­o­ri­en­te­ret, pro­fes­sio­nel og nær­væ­rende vej­led­ning fra Fysi­o­tea­mets kost­vej­le­der, Diætist Pia Houmøller.

Pia er uddan­net kli­nisk diætist fra Aar­hus Uni­ver­si­tet med Auto­ri­sa­tion fra Sund­heds­sty­rel­sen og har til­lige en Kan­di­dat­grad i Fol­kes­und­heds­vi­den­skab fra Køben­havns Universitet.

Hun har fore­ta­get 12.000+ vej­led­nin­ger af voksne såvel som børn. Pia benyt­ter ude­luk­kende bevi­se­ligt effek­tive meto­der og kan nok beteg­nes som en Ernærings-geek, når det kom­mer til viden­ska­be­lige artik­ler. Fokus er dog altid på stra­te­gier der pas­ser ind i netop dit liv.

Indi­vi­du­elt pakkeforløb

  1. En opstarts-samtale (cirka 80 min.)
  2. Nuan­ce­ret ana­lyse af din nuvæ­rende kost
  3. Vur­de­ring af din nuvæ­rende kropsammensætning
  4. 2 opfølg­nin­ger a 30 minutter
  5. Indi­vi­duel kost­plan, under hen­syn­ta­gen til dit liv, din­træ­ning, fami­lie, fri­tidsak­ti­vi­te­ter, døgn­rytme mv.
  6. Gen­nem­gang af evt. med­bragte blod­prø­ver med fokus på opti­male ernæringsstrategier
  7. Løbende juste­rin­ger af din kostplan
  8. For­slag til hen­sigts­mæs­sige ernæringstilskud
  9. En indi­vi­duel til­pas­set kost­vej­led­ning, med fokus på dine mål

Kon­sul­ta­tio­nerne fore­går hos Fysi­o­tea­met i Wel­lcome Fitness

Pris 2250,00 (spar 195,-)

Har du yder­li­gere spørgs­mål om hvad Pia kan gøre for dig og dit hel­bred via kosten? Kon­takt Pia på mail ph@fysioteamet.dk. Ellers book en tid med det samme på online booking.

 
Powered by WordPress.