Osteopati

152M4512Oste­o­pati er en meget aner­kendt og benyt­tet behand­lings­form i bl.a. USA og Eng­land, og er hastigt vok­sende i Dan­mark. Fysi­o­teamet har 4 dyg­tige og erfarne oste­o­pa­ter til­knyt­tet; Hen­rik Ammitzbøll, Ann­liv Toft, Micala Bendix og Christian Tychsen.

Når du oplever et symp­tom (smerte eller lignende) i en bestemt del af krop­pen, så er den underliggende årsag i mange tilfælde ikke i samme del af krop­pen. Osteopaten er meget bevidst om denne sammenhæng og vil derfor altid under­søge og behandle hele krop­pen. Osteopaten udøver derved ikke symp­tom­be­hand­ling, men sig­ter mod at afklare og fjerne årsa­gen til symp­to­merne for der­ved at opnå hold­bare resultater. Osteopaterne arbejder derfor med afsæt i føl­gende principper:

  • Din krop er en hel­hed og skal betrag­tes og behand­les som sådan
  • Din krop kan under de rette betin­gel­ser hele/helbrede sig selv
  • Din krops struk­tur og funk­tion er gen­si­digt afhæn­gige af hinanden

Oste­o­paterne benyt­ter mange forskellige manu­elle tek­nik­ker til at under­søge, diag­no­sti­cere og behandle smer­ter og funk­tions­for­styr­rel­ser i krop­pen. En osteopatisk behandling foregår manuelt, dvs. kun med brug af hænderne. Alle former for smerter og gener der skyldes skævhed, stramhed, låsninger, tryk eller lignende kan som udgangspunkt behandles osteopatisk.

IMG_9840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by WordPress.