Træning

IMG_9961Konstante eller til­ba­ge­ven­dende smer­ter i f.eks. ryg, nakke, skul­dre eller knæ bli­ver ofte ikke bedre uden en pro­fes­sio­nel til­ret­telagt træ­ning. Akut opstået pro­ble­mer såsom idræts­ska­der, skiska­der eller rygs­mer­ter skal også ­træ­nes for at undgå senere pro­ble­mer. Det er dog vig­tigt at din træ­ning er skræd­der­syet og at den udfø­res med meget høj kva­li­tet. Ellers risi­kerer du at spilde din tid eller endda at træne dig til yder­li­gere problemer.

Fysi­o­teamets fysiote­ra­pe­u­ter kan hjælpe dig til en meget mål­ret­tet og effek­tiv træ­ning, som pas­ser præ­cis til dig og som kan hjælpe dig af med smer­ter og ubalancer i kroppen samt for­bedre din gene­relle fysi­ske form og sundhed.

Vi arbej­der med udgangs­punkt i den nye­ste viden indenfor fysisk træ­ning. Den enkelte fysioterapeut har kompetence og interesse indenfor forskellige tilgange til træning (Læs mere herom under menupunktet “Hvem er vi?”), men generelt kan du forvente motiverende træning, der tilfører din krop bevæ­ge­lig­hed, styrke, sta­bi­li­tet og bevæge­kon­trol.

Fælles for alle fysioterapeuter i Fysi­o­teamet er, at alle er uddan­net inden­for det unikke træ­ningssy­stem Z-Health, som er baseret på at optimere vores ner­ve­sy­stem. Læs mere om Z-Health under det menu­punk­tet Z-Health.

 

IMG_1805Vi vil altid ind­lede sam­ar­bej­det om din træ­ning med en meget grun­dig under­sø­gelse og sam­tale med dig, så vi kan mål­rette din træ­ning 100%. Vi vil der­ef­ter udar­bejde dit træ­nings­pro­gram, som du kan lave hjemme og/eller i dit fit­nes­scen­ter. Vi anbe­fa­ler der­ef­ter at mødes med mel­lem­rum for at tjekke kva­li­te­ten af din øvel­ses­ud­før­sel og udvikle træ­nin­gen for dig.

Du har også mulig­hed for et per­son­lig træ­nings­for­løb, hvor vi coa­cher og inspi­rerer dig intenst og fortløbende.

 
Powered by WordPress.